User Tools

Site Tools


home3189

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

home3189 [2018/12/20 02:53] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Thành phố ở Iowa, Hoa Kỳ </​p> ​ <​p><​b>​ Geneva </b> là một thành phố thuộc Hạt Franklin, Iowa, Hoa Kỳ. Dân số là 165 tại cuộc điều tra dân số năm 2010.  </​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Geneva đã được định dạng vào năm 1871, và nó được hợp nhất thành một thị trấn vào năm 1903. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ ] </​span></​span></​h2> ​ <p> Geneva nằm ở <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 42 ° 40′33 ″ N </​span>​ <span class="​longitude">​ 93 ° 07′53 W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 42.675905 ° N 93.131394 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 42.675905; -93,131396 [19659014] (42,675905, -93,​131396). [19659015] Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, thành phố có tổng diện tích là 0,42 dặm vuông (1,09 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả của nó đất. <sup id="​cite_ref-Gazetteer_files_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010_census">​ Điều tra dân số năm 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> , 68 hộ gia đình và 42 gia đình cư trú trong thành phố. Mật độ dân số là 392,9 người trên mỗi dặm vuông (151,7 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 74 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 176,2 trên mỗi dặm vuông (68,0 / km <sup> 2 </​sup>​). Thành phần chủng tộc của thành phố là 98,2% Trắng và 1,8% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào là 0,6% dân số.  </​p><​p>​ Có 68 hộ gia đình trong đó 30,9% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 51,5% là vợ chồng sống chung, 7,4% có chủ nhà là nữ không có chồng, 2,9% có nam chủ nhà không có vợ. hiện tại, và 38,2% là những người không phải là gia đình. 32,4% tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 16,1% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,43 và quy mô gia đình trung bình là 3,12.  </​p><​p>​ Tuổi trung vị trong thành phố là 40,2 năm. 24,2% cư dân dưới 18 tuổi; 8,6% ở độ tuổi từ 18 đến 24; 21,8% là từ 25 đến 44; 27,9% là từ 45 đến 64; và 17,6% là từ 65 tuổi trở lên. Trang điểm giới tính của thành phố là 46,7% nam và 53,3% nữ.  </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ Điều tra dân số năm 2000 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup>​ năm 2000, có 171 người, 69 hộ gia đình và 42 gia đình cư trú trong thành phố. Mật độ dân số là 400,4 người trên mỗi dặm vuông (153,5 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 77 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 180,3 mỗi dặm vuông (69,1 / km <sup> 2 </​sup>​). Thành phần chủng tộc của thành phố là 100,00% màu trắng. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào chiếm 0,58% dân số.  </​p><​p>​ Có 69 hộ gia đình trong đó 29,0% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 55,1% là vợ chồng sống chung, 4,3% có chủ hộ là nữ không có chồng và 37,7% không có gia đình. 34,8% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 23,2% có một người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,48 và quy mô gia đình trung bình là 3,28.  </​p><​p>​ Dân số là 29,8% dưới 18 tuổi, 5,8% từ 18 đến 24, 22,2% từ 25 đến 44, 24,0% từ 45 đến 64 và 18,1% từ 65 tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 40 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 78,1 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 81,8 nam.  </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thành phố là 33.542 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 40.625 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 33,750 so với $ 20,000 cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của thành phố là 15.112 đô la. Không ai trong số các gia đình và 5,9% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm không có người dưới tám tuổi và 8,5% những người trên 64 tuổi. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-Gazetteer_files-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Gazetteer 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2012-01-24 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-05-11 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files+2010&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Ffiles%2FGaz_places_national.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGeneva%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-FactFinder-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-05-11 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Ffaces%2Fnav%2Fjsf%2Fpages%2Findex.xhtml&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGeneva%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-USCensusEst2016-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGeneva%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Stuart, I. L. (1914). <i> Lịch sử của Hạt Franklin, Iowa: Kỷ lục về Giải quyết, Tổ chức, Tiến bộ và Thành tựu, Tập 1 </i>. Công ty xuất bản S. J. Clarke. tr. 291. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=History+of+Franklin+County%2C+Iowa%3A+A+Record+of+Settlement%2C+Organization%2C+Progress+and+Achievement%2C+Volume+1&​rft.pages=291&​rft.pub=S.+J.+Clarke+Publishing+Company&​rft.date=1914&​rft.au=Stuart%2C+I.+L.&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DsnoUAAAAYAAJ%26pg%3DPA291%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGeneva%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR1-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011/02/12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGeneva%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-DecennialCensus-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số và nhà ở&​quot;​. Điều tra dân số. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGeneva%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR2-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGeneva%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ </​ol></​div> ​     <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1253 ​ Cached time: 20181207102804 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.408 seconds ​ Real time usage: 0.562 seconds ​ Preprocessor visited node count: 3935/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 65440/​2097152 bytes  Template argument size: 8669/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 23/40  Expensive parser function count: 0/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 20198/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.183/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 6.1 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 500.352 1 -total ​  ​63.17% 316.068 1 Template:​Infobox_settlement ​  ​34.84% 174.339 1 Template:​Infobox ​  ​18.44% 92.277 7 Template:​Cite_web ​  ​16.49% 82.498 1 Template:​Short_description ​  ​15.73% 78.725 1 Template:​Historical_populations ​  6.99% 34.952 3 Template:​Convert ​  6.92% 34.614 2 Template:​Coord ​  5.40% 27.022 1 Template:​Pagetype ​  4.95% 24.747 1 Template:​Franklin_County,​_Iowa ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​113792-0!canonical and timestamp 20181207102804 and revision id 839941640 ​  ​--> ​ </​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​ 
 +Các mẫu tủ bếp cao cấp không thể thiếu cho không gian sống lí tưởng | Công ty TNHH VIETNAMARCH 
 +<a href="​https://​bellahome.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​br><​div itemprop="​articleBody"><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Tủ bếp là một đồ vật không thể thiếu trong các không gian bếp,để có một không gian bếp lí tưởng, các mẫu tủ bếp dưới đây sẽ đem đến cho bạn những sự lựa chọn hài lòng nhất. Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu thêm với các bạn các mẫu tủ bếp đẹp hiện đại, trong bộ sưu tập tủ bếp cao cấp VNA. </​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​strong>&​gt;&​gt;​ Xem thêm</​strong>​ <​strong><​span style="​color:​ #​0000ff;">​Mẫu tủ bếp không tay nắm SieMatic – S2 + SE cho những căn hộ chung cư cao cấp / Những mẫu tủ bếp phong cách Scandinavian đẹp hiện đại. </​span></​strong></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​strong>​1. Mẫu tủ bếp cao cấp cho từng không gian.</​strong></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Tủ bếp hình chữ L là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn khi muốn có một không gian bếp rộng rãi, gọn gàng,ngăn nắp, với gam màu trắng nổi trội sẽ tô điểm cho phòng bếp của bạn sự tươi trẻ, thanh lịch và hiện đại.</​span></​p><​p><​img class="​aligncenter wp-image-34621 size-full"​ title="​ mẫu tủ bếp cao cấp không thể thiếu cho không gian sống lí tưởng"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​cacmautubepchokhonggiandep00002.jpg"​ alt=" mẫu tủ bếp cao cấp không thể thiếu cho không gian sống lí tưởng"​ width="​920"​ height="​690"/></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Tủ bếp cao cấp cho không gian nhà bếp rộng</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Nếu gam màu trắng đem đến cho bạn sự tinh khiết, trang nhã, thì gam màu nâu gỗ lại đem đến cho bạn sự ấm áp và mạnh mẽ, bên cạnh đó việc bố trí các đồ vật , màu sơn tường cũng rất cần thiết cho việc lựa chọn 1 mẫu tủ bếp đúng đắn hợp không gian, nếu màu tường có tông màu tối, chắc chắn tủ bếp gỗ sẽ là sự lựa chọn đúng đắn cho không gian bếp của bạn.</​span></​p><​p><​img class="​aligncenter wp-image-34622 size-full"​ title="​ mẫu tủ bếp cao cấp không thể thiếu cho không gian sống lí tưởng"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​cacmautubepchokhonggiandep00003.jpg"​ alt=" mẫu tủ bếp cao cấp không thể thiếu cho không gian sống lí tưởng"​ width="​920"​ height="​649"/></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Nếu bạn đang sở hữu một căn bếp trong một khu nhà chung cư, thì nên lựa chọn những sản phẩm <​strong>​tủ bếp cao cấp</​strong>​ theo phong cách gọn nhẹ này chắc hẳn sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo. Với sự kết hợp bởi 2 tông màu chính là trắng-cam nhạt, sẽ giúp cho bạn có một không gian bếp cực kì ấm áp, đậm chất Châu âu.</​span></​p><​p><​img class="​aligncenter wp-image-34623 size-full"​ title="​ mẫu tủ bếp cao cấp không thể thiếu cho không gian sống lí tưởng"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​cacmautubepchokhonggiandep00004.jpg"​ alt=" mẫu tủ bếp cao cấp không thể thiếu cho không gian sống lí tưởng"​ width="​920"​ height="​690"/></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng nếu đặt trong một không gian bếp màu chủ đạp là màu trắng thì tủ bếp trắng kết hợp tông đỏ sẽ giúp không gian bếp của bạn rộng rãi và sang trọng hơn, tủ bếp này thích hợp với những hộ gia đình có nhiều thành viên.</​span></​p><​p><​img class="​aligncenter wp-image-34624 size-full"​ title="​ mẫu tủ bếp cao cấp không thể thiếu cho không gian sống lí tưởng"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​cacmautubepchokhonggiandep00005.jpg"​ alt=" mẫu tủ bếp cao cấp không thể thiếu cho không gian sống lí tưởng"​ width="​920"​ height="​690"/></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Nếu bạn là người thích bài trí kệ thủy tinh trong nhà, nhưng lại không muốn sử dụng các kệ thủy tinh trong suốt thì chắc hẳn với chất liệu thủy tinh mờ sẽ giúp bạn trong sự lựa chọn này. Với phong cách trẻ trung nhưng không kém phần sang trọng, tủ bếp thủy tinh sẽ giúp cho căn bếp của bạn đẹp đẽ đến từng góc khuất.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify; line-height:​ 15.75pt; background: white; vertical-align:​ baseline; margin: 7.5pt 0cm 7.5pt 0cm;"><​img class="​aligncenter wp-image-34625 size-full"​ title="​ mẫu tủ bếp cao cấp không thể thiếu cho không gian sống lí tưởng"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​cacmautubepchokhonggiandep00006.jpg"​ alt=" mẫu tủ bếp cao cấp không thể thiếu cho không gian sống lí tưởng"​ width="​920"​ height="​686"/></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Một người yêu thích phong cách châu âu, phong cách hiện đại,thì chắc chắn không nên bỏ qua sự lựa chọn này. Ở thiết kế này có hai gam màu nổi bật là trắng xanh,​trắng thể hiện sự trang nhã nhưng sắc xanh của tủ bếp tạo nên cái nhìn mạnh mẽ, nổi bật…. điều đó sẽ tạo nên sự hài hòa không nhàm chán mỗi khi bạn làm nội trợ.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify; line-height:​ 15.75pt; background: white; vertical-align:​ baseline; margin: 7.5pt 0cm 7.5pt 0cm;"><​img class="​aligncenter wp-image-34626 size-full"​ title="​ mẫu tủ bếp cao cấp không thể thiếu cho không gian sống lí tưởng"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​cacmautubepchokhonggiandep00007.jpg"​ alt=" mẫu tủ bếp cao cấp không thể thiếu cho không gian sống lí tưởng"​ width="​920"​ height="​690"/></​p><​p style="​text-align:​ justify; line-height:​ 15.75pt; background: white; vertical-align:​ baseline; margin: 7.5pt 0cm 7.5pt 0cm;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ Arial, sans-serif; color: #222222; background: white;">​Mẫu tủ bếp Laminate chữ I đem lại phong cách sang trọng nhờ sự phối hợp của hai gam màu trắng – xám. Nếu sắc trắng thể hiện sự thanh lịch thì màu xám lại vô cùng tinh tế và trang nhã. Bên cạnh đó, tủ bếp này được làm từ chất liệu Laminate đã qua tẩm sấy, tránh cho gỗ bị cong vênh nên đảm bảo hai tiêu chí đẹp và bền cho người sử dụng. Nhờ đó, không gian bếp nhỏ của bạn sẽ càng trở nên sáng bừng và sạch sẽ.</​span></​p><​p><​img class="​aligncenter wp-image-34627 size-full"​ title="​ mẫu tủ bếp cao cấp không thể thiếu cho không gian sống lí tưởng"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​cacmautubepchokhonggiandep00008.jpg"​ alt=" mẫu tủ bếp cao cấp không thể thiếu cho không gian sống lí tưởng"​ width="​920"​ height="​702"/></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Nếu bạn là người yêu thích phong cách cổ điển thì những tủ bếp gỗ sẽ là sự lựa chọn hợp lí nhất , thích hợp cho các tòa nhà biệt thự, nhà ở truyền thống và các căn hộ chung cư phong cách cổ điển Châu âu. Do yêu cầu về tính thẩm mĩ cao, nên hầu hết người ta thường sử dụng gỗ tự nhiên nguyên khối.</​span></​p><​h2><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​ 2. Liên hệ đơn vị cung cấp, thiết kế tủ bếp cao cấp.</​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Công ty Vietnamarch chuyên tư vấn thiết kế và đặt đóng các mẫu tủ bếp cao cấp phù hợp cho không gian nhà bạn, đem đến cho bạn sự hài lòng nhất. Liên hệ chúng tôi để được tư vấn tốt nhất.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​VPTK:​ Tầng 2 – 61 Nguyễn Xiển,Hà Nội,​Việt Nam</​span><​br/><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Tel:​ 04.6681.2328 – Hotline: 0904.183.097 (24/​7)</​span><​br/><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Lịch làm việc: 8h30 – 17h30 từ T2 – T6 8h30 – 12h30 T7</​span><​br/><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Website:​ vietnamarch.com.vn</​span><​br/><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">​Email:​ [email protected]</​span></​p><​p>​ <span class="​post-views-label">​Lượt xem: </​span>​ <span class="​post-views-count">​20</​span></​p></​div><​script>​!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s){if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod? ​ n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​if(!f._fbq)f._fbq=n; ​ n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0; ​ t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window, ​ document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​); ​ fbq('​init',​ '​861728053875346'​); ​ fbq('​track',​ '​PageView'​);</​script><​script>​window.fbAsyncInit = function() {   ​FB.init({ ​  appId : '​1151998881479874', ​  xfbml : true,   ​version : '​v2.5' ​  ​}); ​  ​}; ​    ​(function(d,​ s, id){   var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; ​  if (d.getElementById(id)) {return;​} ​  js = d.createElement(s);​ js.id = id;   ​js.src = "​http://​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js"; ​  ​fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);   ​}(document,​ '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​ 
 +Các mẫu tủ bếp cao cấp không thể thiếu cho không gian sống lí tưởng | Công ty TNHH VIETNAMARCH </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
home3189.txt · Last modified: 2018/12/20 02:53 (external edit)